Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov určené pre našich klientov a potenciálnych klientov

Spoločnosť Jaroslava Nitranová – Pôžičky Trnava ako prevádzkovateľ spracúva o Vás osobné údaje v rámci viacerých účelov spracovania, ktoré sú nižšie uvedené. V prvom rade by sme Vám však chceli objasniť, čo sa rozumie pod pojmom „osobný údaj“ v podmienkach týkajúcich sa našej spoločnosti.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä údaje poskytnuté klientom a/alebo potenciálnym klientom v postavení žiadateľa o úver alebo spolužiadateľa o úver (ďalej v texte len ako „klient“) v žiadosti o úver, údaje potrebné na overenie majetkových a zárobkových pomerov klienta, výdavkov, rodinného stavu, ako aj ďalšie údaje potrebné na účely plnenia zákonných povinností Jaroslava Nitranová – Pôžičky Trnava. Osobnými údajmi však môže byť aj Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli pri udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov (napr. meno, priezvisko, bydlisko, e-mailový a telefonický kontakt a pod.).

Účely, právny základ spracovania a doba uchovávania osobných údajov

1. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu zistenie a overenie totožnosti klienta a plnenie iných povinnosti podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás osobné údaje z dôvodu plnenia našej zákonnej povinnosti podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov, a teda v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Predmetný zákon presne ustanovuje, ktoré údaje musíme o Vás overiť pred tým, než dôjde k uzatvoreniu obchodu. Za týmto účelom spracúvame o Vás osobné údaje zároveň aj na právnom základe oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom naším oprávneným záujmom je ochrana oprávnených záujmov našej spoločnosti a záujmov a majetku našich klientov.

Tieto údaje o Vás spracúvame v zmysle § 19 uvedeného zákona po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané pri vykonávaní povinnej starostlivosti a po dobu 5 rokov od vykonania obchodu, prípadne aj dlhšie ako päť rokov, ak o to písomne požiada finančná spravodajská jednotka; finančná spravodajská jednotka v žiadosti uvedie lehotu, ktorá nesmie presiahnuť ďalších päť rokov, a rozsah uchovávania údajov a písomných dokladov.

Profilovanie pre predchádzanie a odhaľovanie podvodného konania – Vaše identifikačné údaje, údaje o produktoch a službách, profilové údaje a ďalšie údaje analyzujeme, aby sme predchádzali podvodným konaniam uskutočňovaným fyzicky i digitálne. Na základe informácií vytvárame profilové ukazovatele alebo iné informácie relevantné pre indikáciu možných podvodov (napr. informácie o ukradnutom občianskom preukaze). Právnym základom je pre takéto operácie je jednak plnenie právnej povinnosti, ako aj ochrana oprávnených záujmov našej spoločnosti a záujmov a majetku našich klientov.

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu posudzovanie žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru alebo iného úveru, vrátane posudzovania schopnosti klienta splácať splátky spotrebiteľského úveru alebo iného úveru

V prípade, ak nás žiadate o poskytnutie spotrebiteľského úveru, v rámci tohto účelu spracúvame o Vás osobné údaje jednak stanovené zákonom č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení neskorších právnych predpisov, a to na právnom základe tohto zákona, teda v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a ak je v konkrétnom prípade podľa nášho názoru potrebné posúdenie ešte iných osobných údajov, než stanovuje vyššie uvedený zákon, tieto ďalšie osobné údaje nad rámec zákona o Vás spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je teda dôkladné posúdenie schopnosti potenciálneho klienta splácať splátky, ak nám pre toto posúdenie nie sú postačujúce údaje stanovené vyššie uvedeným zákonom, a to z dôvodu aby sme si zminimalizovali riziko finančných strát v prípade klientov, ktorých finančná situácia by na základe našich interných postupov odzrkadľujúcich dlhoročnú prax vo finančnom sektore neumožňovala platenie splátok v dojednaných výškach a lehotách, ako aj z dôvodu predchádzania úverovým podvodom. Na podklade vyššie uvedeného oprávneného záujmu, ako aj v rámci tzv. predzmluvných vzťahov v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia spracúvame v rámci tohto účelu Vaše osobné údaje aj vtedy, ak sa v konkrétnom prípade nejedná o spotrebiteľský úver.

Vzhľadom na to, že pri posudzovaní schopnosti splácať splátky máme zákonnú povinnosť postupovať obozretne a vopred prejudikovať prípadné riziká s tým súvisiace, žiadame niektoré registre o poskytnutie doplňujúcich informácií o Vašej osobe v súvislosti s Vašim doterajším finančným správaním. Nakoľko sa v týchto prípadoch nejedná o informácie získané od Vás ako dotknutej osoby, v tejto súvislosti Vám poskytujeme informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov v súlade s Čl. 14 Nariadenia. Nižšie uvádzame prehľad registrov, z ktorých získavame osobné údaje, ktoré používame na posudzovanie Vašej schopnosti splácať splátky. Jedná sa predovšetkým o osobné údaje, ktoré zaraďujeme do kategórie finančných údajov – t.j. údajov vypovedajúcich o finančnej aktivite, dôveryhodnosti, bonite a platobnej kapacite klienta, ďalej sú to údaje o tom, či je voči klientovi vedená exekúcia, či bol na ňu vyhlásený konkurz, resp. či sa voči nej začalo viesť konkurzné konanie, ako aj údaje potrebné na overenie toho, či nedošlo ku krádeži identity v súvislosti so stratou alebo odcudzením dokladu totožnosti.

ELEKTRONICKÝ REGISTER ÚDAJOV O SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROCH

Jednou z našich zákonných povinností v rámci posudzovania schopnosti klienta splácať splátky pri poskytovaní spotrebiteľského úveru je aj preverovanie klienta, resp. potenciálneho klienta v jednom z elektronických registrov údajov o spotrebiteľských úveroch podľa ust. § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch. Jedným z týchto registrov je aj Nebankový register klientskych informácií, kde si nielenže tieto údaje preverujeme, ale zároveň sme povinní ich tam aj poskytovať.

Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava („NBCB“), je prevádzkovateľom Nebankového registra klientskych informácií („NRKI“), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi a ďalšími subjektmi uvedenými na webovom sídle www.nbcb.sk („tretie strany“), a to v rozsahu údajov uvedených v žiadosti o úver a/alebo v zmluve v súlade so zákonom o spotrebiteľských úveroch. Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom NBCB sú: adresa: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e-mail: dpo@nbcb.sk.

V časti NRKI, v ktorej sú spracúvané údaje o spotrebiteľských úveroch a ktorá je Registrom podľa ust. § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch, sa osobné údaje spracúvajú bez súhlasu Klienta. Jaroslava Nitranová – Pôžičky Trnava je povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra bez súhlasu Klienta. V prípade, ak by ste žiadali o poskytnutie iného ako spotrebiteľského úveru, osobné údaje vedené v NRKI môžeme spracúvať len na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne klient.

Osobné údaje spracúvané v NRKI sú poskytované tretím stranám, ktoré sú zverejňované a pravidelne aktualizované na webovom sídle www.nbcb.sk. Osobné údaje spracúvané v Registri môžu byť v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o spotrebiteľských úveroch a príslušných ustanovení Zákona o úveroch na bývanie sprístupňované aj ďalším subjektom definovaným týmito právnymi predpismi. Zoznam veriteľov, bánk, zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk a registrov údajov o spotrebiteľských úveroch a ich prevádzkovateľov v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorým sú osobné údaje spracúvané v Registri sprístupňované, je uvedený na webovom sídle www.nbs.sk. Osobné údaje spracúvané v NRKI a Registri sú poskytované aj ďalším subjektom v zmysle príslušných ustanovení Zákona o spotrebiteľských úveroch, Zákona o úveroch na bývanie a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Naša spoločnosť však tieto získané údaje sama ďalej neposkytuje.

Ďalšie informácie týkajúce sa NRKI a služieb ním poskytovaných je možné získať v Klientskom centre NRKI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 59207518, e-mail: nbcb@nbcb.sk.

SPOLOČNÝ REGISTER BANKOVÝCH INFORMÁCIÍ („SRBI“)

V prípade časti zmluvnej dokumentácie sa spracúvajú aj osobné údaje klientov vedené v Spoločnom registri bankových informácií. Spoločný register bankových informácií je vytvorený v súlade s ust. § 92a ods. 1 Zákona o bankách ako spoločný bankový register, ktorého prevádzkovateľom je Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava („SBCB“), zriadená ako spoločný podnik pomocných bankových služieb v súlade s ust. § 92a ods. 2 Zákona o bankách.

Osobné údaje spracúvané v SRBI sú sprístupňované Národnej banke Slovenska, bankám a pobočkám zahraničných bánk, a to výlučne za účelom určeným Zákonom o bankách a iným príjemcom podľa Zákona o bankách, ako aj tretím stranám prostredníctvom NBCB ako prevádzkovateľom NRKI.

Právnym základom pre poskytovanie osobných údajov užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, a pre ich poskytovanie tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB je súhlas klienta v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá žiaden vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred jeho udelením.

Osobné údaje spracúvané v SRBI pochádzajú od bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým ich poskytli dotknuté osoby, ako klienti, resp. potenciálni klienti bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Ďalšie informácie týkajúce sa poskytovania osobných údajov klienta (dotknutej osoby) tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB je možné získať v Klientskom centre SRBI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 59207515, e-mail: sbcb@sbcb.sk.

Naša spoločnosť však v prípade získania údajov z tohto registra tieto ďalej neposkytuje.

DATABÁZA STRATENÝCH A ODCUDZENÝCH DOKLADOV

Databáza stratených a odcudzených dokladov je databázou Ministerstva vnútra SR a je to databáza, ktorá umožňuje po zadaní čísla a série občianskeho preukazu poskytnúť informáciu o tom, či je predmetný doklad totožnosti vedený v evidencii ako stratený alebo odcudzený. Jedná sa teda o verejne prístupný zdroj informácií. Takto získané údaje naša spoločnosť ďalej neposkytuje.

CENTRÁLNY REGISTER EXEKÚCIÍ

Centrálny register exekúcií je verejným zoznam dostupnom na webovom sídle Slovenskej komory exekútorov, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii. Podrobnosti a rozsah zapisovaných údajov upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a vyhláška č. 355/2014 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10.decembra 2014 o centrálnom registri exekúcií. Slovenská komora exekútorov poskytuje za odplatu prístup pre verejnosť do registra exekúcií, prostredníctvom ktorého je možné získať elektronické informácie o prebiehajúcich exekúciách, vydáva na žiadosť výpis alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je. Výpis a potvrdenie podľa predchádzajúcej vety sú verejnými listinami preukazujúcimi stav evidovaný v registri exekúcií ku dňu ich vydania. Takto získané údaje naša spoločnosť ďalej neposkytuje.

REGISTER ÚPADCOV

Informačný systém Register úpadcov obsahuje informácie o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach podľa § 10a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Register úpadcov je vedený Ministerstvom spravodlivosti SR. Údaje v Registri úpadcov vznikajú kombináciou dát z informačných systémov súdov, Obchodného vestníka a Registra správcov. Takto získané údaje naša spoločnosť ďalej neposkytuje.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Sociálna poisťovňa nám na našu žiadosť v súčinnosti s Registrom a na základe nami predložených údajov poskytuje elektronické overovanie informácií súvisiacich s Vašim príjmom( potvrdenie o výške Vášho príjmu). Takto získané údaje naša spoločnosť ďalej neposkytuje.

Profilovanie pre posúdenie úverového rizika – upozorňujeme Vás na to, že v rámci tohto účelu vykonávame aj tzv. profilovanie, čo je nevyhnutne potrebné k tomu, aby sme mohli na základe Vášho individuálneho profilu vytvoreného pomocou Vami poskytnutých osobných údajov zaujať čo najobjektívnejšie stanovisko k posúdeniu Vašej schopnosti splácať splátky. Z dôvodu, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby, musíme podľa zákona postupovať obozretne, a preto hodnotíme rizikovosť úveru využitím osobného profilu zostaveného na základe Vašich osobných údajov, ako aj údajov z rôznych registrov obsahujúcich zároveň aj negatívne informácie dôležité pre predchádzanie a minimalizáciu úverových rizík.

Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, pri schvaľovaní žiadosti o úver – aby sme zlepšili komfort a rýchlosť pri využívaní našich služieb, môžeme žiadosť o úver posudzovať a schvaľovať na základe výhradne automatizovaného spracovania údajov úplne bez ľudského zásahu, čo v praxi znamená, že na základe zadaných vstupných parametrov, pričom každý z nich má svoju váhu, sa príjme rozhodnutie o schválení alebo neschválení úveru alebo o jeho výške. Ak s výsledkom takéhoto posúdenia nesúhlasíte, máte právo nás požiadať o tzv. „ľudské preskúmanie“, čo v praxi znamená, že Vašu žiadosť preskúma niektorý z našich pracovníkov, a ďalej máte právo vyjadriť svoj názor, prípadne napadnúť dané rozhodnutie. Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania v rámci tohto účelu vykonávame v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. a) Nariadenia, nakoľko je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a našou spoločnosťou. Nevyhnutnosť v tomto prípade odôvodňujeme tým, že naša spoločnosť spracúva veľké množstvo dát a neautomatizované rozhodovanie by v tomto prípade v značnom rozsahu predĺžilo celý proces schvaľovania úveru (čo by bolo v konečnom dôsledku v neprospech klienta), okrem toho takáto forma rozhodovania zlepšuje účinnosť rozhodovacieho procesu a eliminuje chyby spôsobené ľudským faktorom.

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšie údaje, napr. kategórie príjemcov, ako aj podrobnejšie informácie o Vašich právach nájdete na stránke www.pozicky-trnava.sk v záložke „Ochrana osobných údajov“. Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v našej spoločnosti: jaroslava.nitranova@centrum.sk Všetky vyššie uvedené údaje tvoria súčasť zmluvnej dokumentácie, ak dôjde k poskytnutiu spotrebiteľského alebo iného ako spotrebiteľského úveru, príp. súčasť dokumentácie, v ktorej je okrem žiadosti o poskytnutie úveru archivované aj posúdenie tejto žiadosti, a sú v našej spoločnosti spracúvané po dobu trvania zmluvy a 10 rokov od zániku záväzkov voči našej spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy. V prípade, ak bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ale nedošlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu je doba spracovania a uchovávania osobných údajov 5 rokov od poskytnutia súhlasu. V prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu medzi Jaroslava Nitranová – Pôžičky Trnava a dotknutou osobou je doba spracovania a uchovávania osobných údajov doba trvania zmluvy a 10 rokov od zániku záväzkov voči Jaroslava Nitranová – Pôžičky Trnava vyplývajúcich zo zmluvy. V prípade neposkytnutia úveru budeme Vaše údaje uchovávať po dobu 5 rokov.

3. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu uzatváranie, plnenie a správa zmluvy o spotrebiteľskom úvere/inom úvere a splnenie si zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s informovaním klienta pri poskytovaní spotrebiteľského úveru

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás osobné údaje, ktoré sú potrebné v zmysle zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení neskorších právnych predpisov na uzatvorenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ako aj údaje, ktoré vyžaduje predmetný zákon v § 4 z dôvodu plnenia povinnosti poskytovať spotrebiteľovi informácie pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere, a to prostredníctvom formulára pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere. Z dôvodu, aby sme Vám mohli tieto informácie poskytnúť, je potrebné, aby sme od Vás získali a následne spracovali zákonom požadované osobné údaje. V uvedenom rozsahu Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe vyššie uvedeného zákona v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Vaše osobné údaje v rámci tohto účelu spracúvame aj z dôvodu plnenia zmluvy, ako aj správy úveru, pričom sa jedná o spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili, a to na právnom základe Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Vaše osobné údaje v rámci tohto účelu spracovania uchovávame po dobu 10 rokov odo dňa zániku zmlúv alebo vyhotovenia zmluvných dokumentov, ktorých sa týka.

Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania pri správe pohľadávok vzniknutých zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere/inom úvere – naše interné systémy automatizovane vyhodnocujú platobnú disciplínu klientov a v prípade vzniku omeškania vytvoria o omeškaní záznam. Ak omeškanie trvá nami stanovenú dobu, je zasielaná klientovi upomienka. V prípade, ak omeškanie naďalej trvá, môžeme obmedziť poskytovanie nových produktov klientovi a pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky, prípadne realizovať iné sankcie zmluvne dohodnuté s klientom. Ak s výsledkom takéhoto posúdenia nesúhlasíte, máte právo nás požiadať o tzv. „ľudské preskúmanie“, čo v praxi znamená, že Vašu žiadosť preskúma niektorý z našich pracovníkov, a ďalej máte právo vyjadriť svoj názor, prípadne napadnúť dané rozhodnutie. Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania v rámci tohto účelu vykonávame v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. a) Nariadenia, nakoľko je to nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi Vami a našou spoločnosťou. Nevyhnutnosť v tomto prípade odôvodňujeme tým, že naša spoločnosť spracúva veľké množstvo dát a neautomatizované rozhodovanie by v tomto prípade v značnom rozsahu predĺžilo celý proces realizácie správy a vymáhania pohľadávok vzniknutých neplnením z uzatvorenej zmluvy, prípadne z dôvodu uplynutia lehôt by mohlo byť dokonca ohrozené alebo zmarené právo našej spoločnosti ako veriteľa na vymáhanie pohľadávok.

4. Informácie o spracovaní osobných údajov v rámci účelu uzatváranie a plnenie Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb, vrátane vedenia virtuálneho konta v tzv. klientskej zóne

V rámci tohto účelu o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dojednanie, prípravu a vedenie zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa poskytovania elektronických služieb, t.j. vstupu klienta do tzv. klientskej zóny (a to vrátane prideleného prihlasovacieho mena, resp. kódu – v tomto prípade sa jedná o tzv. pseudonymizovaný údaj; čo sa týka hesla, klient obdrží počiatočné heslo, ktorí si však neskôr musíte zmeniť, a ku ktorému už nebudeme mať prístup). Poskytnutie týchto osobných údajov nie je povinné, ale v prípade, ak o poskytovanie elektronických služieb máte záujem, je potrebné ich pre účely plnenia zmluvy poskytnúť, a teda v tomto prípade budeme Vaše osobné údaje spracúvať na právnom základe uvedenom v Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, t.j. ak je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Tieto osobné údaje budeme o Vás spracúvať po dobu trvania Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb a 10 rokov po jej ukončení.

5. Informácie o spracovaní osobných údajov v rámci účelu evidencia a vybavovanie sťažností a v rámci účelu postúpenie nesprávne adresovanej sťažnosti dotknutej osoby vo veciach finančného sprostredkovania na sprostredkovateľa ako samostatného finančného agenta

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás osobné údaje, ktoré uvádzate v zaslanej sťažnosti a to z dôvodu jej evidencie a následného vybavenia. V zmysle § 26 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších právnych predpisov sú finančný agent a finančný poradca povinní zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy riadneho preverenia a včasného vybavovania sťažností klientov alebo potenciálnych klientov a viesť záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej vybavenie. V tomto prípade spracúvame o Vás osobné údaje na právnom základe vyššie uvedeného zákona v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a tieto údaje o Vás uchovávame po dobu 10 rokov odo dňa odo dňa zániku záväzkov voči našej spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy, ktorých sa sťažnosť týka.

V prípade, ak ste nám doručili sťažnosť v zmysle vyššie uvedeného zákona, ale po jej preštudovaní zistíme, že v zmysle zákona nie sme oprávneným subjektom na jej vybavenie, pretože mala byť adresovaná tzv. samostatnému finančnému agentovi, ktorý Vám sprostredkoval financovanie nami poskytnutého finančného produktu, o tejto skutočnosti Vás upovedomíme. Na zistenie toho, či sme alebo nie sme oprávneným subjektom na vybavenie tejto sťažnosti, však musíme takúto sťažnosť, ak nám bola doručená, riadne zaevidovať, preskúmať a následne zaujať takéto stanovisko, a to v súlade s § 26 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní, v zmysle ktorého sme povinní viesť záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej vybavenie. V tomto prípade spracúvame o Vás osobné údaje na právnom základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších právnych predpisov v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a tieto údaje o Vás uchovávame po dobu 10 rokov odo dňa odo dňa zániku záväzkov voči našej spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej sťažnosť týka.

6. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu marketing a priamy marketing (marketingové oslovovanie klientov alebo potenciálnych klientov)

PRIAMY MARKETING

Klienti našej spoločnosti sú oslovovaní s aktuálnou ponukou našich produktov a služieb prostredníctvom e-mailu, SMS správami, prostredníctvom klientskej zóny, písomne alebo telefonicky. Za týmto účelom spracúvame osobné údaje našich klientov bez ich súhlasu, na základe tzv. oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je propagácia našich produktov a služieb, pričom na tento účel využívame Vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli ako náš klient pri predchádzajúcom využití našich produktov alebo služieb. V zmysle § 62 z. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je možné využiť pre účely priameho marketingu Vaše kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty, ak sme ich získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb. Vaše osobné údaje uchovávame na tento účel maximálne po dobu 5 rokov odo dňa zániku zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.

PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE PRI PRIAMOM MARKETINGU

Za účelom toho, aby marketingová ponuka, ktorú Vám posielame, nebola len všeobecná, ale určená priamo pre Vás, a teda na základe našich už získaných informácií zodpovedá Vašim finančným pomerom, možnostiam a záujmom, vykonávame v súvislosti s marketingovými ponukami pre našich klientov tzv. profilovanie. Voči takémuto profilovaniu, ako aj voči zasielaniu marketingových správ môžete kedykoľvek namietať, a to tak, že môžete jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť ďalší príjem našich marketingových ponúk alebo nás môžete kedykoľvek požiadať o to, aby sme profilovanie nevykonávali, a teda Vám neposielali personalizovanú reklamu.

V rámci výberu vhodnej ponuky pre konkrétneho klienta sa uskutočňuje profilovanie osobných údajov dotknutej osoby, a to automatizovanými prostriedkami, avšak v týchto prípadoch sa nejedná o automatizované individuálne rozhodovanie, ktorého výsledkom je rozhodnutie, ktoré má právne účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, a preto sa v tomto prípade neaplikuje ustanovenie Článku 22 Nariadenia.

MARKETINGOVÉ OSLOVOVANIE NA ZÁKLADE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY

V prípade, ak ešte nie ste klientom našej spoločnosti, teda nikdy ste nevyužili náš produkt alebo služby, ale máte záujem, aby ste boli informovaní o našich aktuálnych finančných produktoch, môžete nás požiadať o zasielanie reklamných ponúk. V takom prípade však budeme od Vás požadovať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Takýto súhlas nám udeľujete na obdobie 5 rokov od jeho poskytnutia. Ten však môžete kedykoľvek odvolať, a to na základe písomnej žiadosti doručenej ktorémukoľvek prevádzkovateľovi alebo prostredníctvom pobočky ktoréhokoľvek prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním.

7. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu spracovanie a vybavenie požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára/e-mailu/telefonického hovoru

A/ KONTAKTNÝ FORMULÁR

Na našej webovej stránke z dôvodu uľahčenia komunikácie s našimi klientmi/potenciálnymi klientmi máme prístupnú možnosť komunikácie prostredníctvom tzv. kontaktného formulára. V prípade, ak sa rozhodnete tento formulár vyplniť a prostredníctvom neho nás kontaktovať, vzhľadom na to, že tam uvádzate Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje, prípadne aj iné osobné údaje, ktoré sú obsahom samotného textu zadanej správy, stávate sa pre nás dotknutou osobou. Kontaktný formulár nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.

B/ E-MAIL A TELEFONICKÝ HOVOR

V prípade, ak nás s Vašou požiadavkou alebo otázkou, prípadne podnetom kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo telefonického hovoru, v rámci ktorých nám oznámite Vaše osobné údaje, tieto osobné údaje budeme spracúvať dôverne výhradne za účelom vybavenia tejto Vašej požiadavky. Vaša e-mailová adresa sa považuje za osobný údaj len v prípade, ak nie je všeobecná a ste na základe nej identifikovateľný/á, a to najmä v súvislosti s Vaším menom a priezviskom.

Nahrávanie telefonických hovorov – V súvislosti s vykonávaním telefonických hovorov Vás upovedomujeme o tom, že vykonávame nahrávanie telefonických hovorov, avšak výhradne len s Vaším súhlasom. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a o tejto skutočnosti budete informovaní ešte pred vykonaním samotného zvukového záznamu. Nahrávanie telefonických hovorov odôvodňujeme potrebou preukázania vykonania právneho úkonu alebo z dôvodu kontroly kvality poskytovaných služieb.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je spracovanie a vyhodnotenie Vašej požiadavky odoslanej prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na našej webovej stránke, prostredníctvom e-mailu alebo oznámenej počas telefonického hovoru, pričom obsahom tejto požiadavky môže byť predzmluvná komunikácia za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského, prípadne iného úveru, alebo obsahom ktorej môžu byť iné informácie, o ktoré nás žiadate, prípadne realizácia právneho úkonu v rámci plnenia zmluvy.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto súvislosti môže byť teda právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov buď Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (ak je to potrebné pre plnenie zmluvy alebo v rámci tzv. predzmluvných vzťahov) alebo Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čiže oprávnený záujem našej spoločnosti, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, pričom naším oprávneným záujmom je záujem na tom, aby sme odpovedali na Vaše otázky a poskytli Vám požadované informácie a v prípade potreby aj požadovaný informačný materiál, čím prispievame k Vašej spokojnosti.

AKO DLHO SPRACÚVAME A UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje poskytnuté týmto spôsobom budeme spracúvať po dobu vybavenia žiadosti/na účely spätného kontaktovania, následne sú osobné údaje likvidované. V prípade, ak mala komunikácia s našou spoločnosťou slúžiť k plneniu už uzatvorenej zmluvy, resp. k informáciám o už uzatvorenej zmluve, ak sa takéto údaje nachádzajú v písomnej podobe, sú ďalej uchovávané spolu so zmluvnou dokumentáciou.

8. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu správa registratúry

V zmysle z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti. Za týmto účelom spracúvame o Vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate Vy nám alebo my Vám korešpondenciu. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda vyššie uvedený zákon v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Túto korešpondenciu uchovávame v našej spoločnosti po dobu 10 rokov.

9. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a vybavovania súdnych sporov a s tým súvisiacich exekúcií alebo konkurzných konaní

V prípade, ak v dôsledku neplnenia Vašich zmluvných povinností bude naša spoločnosť nútená vymáhať si svoje pohľadávky v súdnom a následne aj v exekučnom konaní, prípadne prihlásiť si svoju pohľadávku do konkurzu, musíme o Vás spracúvať osobné údaje v rozsahu potrebnom pre uplatnenie našich pohľadávok. Pre tieto účely však spracúvame len bežnú kategóriu Vašich osobných údajov na základe z. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov, z. č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších právnych predpisov, z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, t.j. v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Tieto údaje o vás následne uchovávame po dobu 10 rokov po právoplatnom ukončení konania.

10. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu poistenie schopnosti splácať splátky spotrebiteľského úveru

V prípade, ak sa rozhodnete pre poistenie schopnosti splácať úver, ktorý Vám bol poskytnutý v našej spoločnosti, uzatvoríme vo Váš prospech s poisťovňou poistnú zmluvu, ku ktorej však musíte pristúpiť a zároveň sa zaviazať aj na úhradu nákladov spojených s poistením. V takom prípade spracúvame Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia, plnenia a evidencie takejto poistnej zmluvy, a to na právnom základe Čl. ods. 1 písm. b) Nariadenia, keďže ide o spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ku ktorej ste pristúpili. Tieto osobné údaje budeme o Vás spracúvať po dobu 10 rokov odo dňa zániku záväzkov voči našej spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy, v súvislosti s ktorou bolo poistenie schopnosti splácať splátky spotrebiteľského úveru uzatvorené.

11. Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, vedieme o tom evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

12. Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom evidencie prihlášok do dedičského konania a evidencie právnych nástupcov po zosnulom dlžníkovi

V prípade smrti poručiteľa je možné, aby sme si ako veriteľ prihlásili svoje pohľadávky do dedičského konania na základe uznesenia súdu v súlade s § 199 z. č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len ako „CMP“), resp. v prípade, ak bol nariadená likvidácia dedičstva v súlade s § 205 a nasl. CMP. V takom prípade spracúvame osobné údaje o poručiteľovi ako o dotknutej osobe na právnom základe vyššie uvedeného zákona, a teda v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Prevádzkovateľ následne v súvislosti s výsledkami dedičského konania vedie aj osobitnú evidenciu právnych nástupcov po zosnulom dlžníkovi na právnom základe zmluvy uzatvorenej s poručiteľom v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ako aj v súlade s § 470 a nasl. Z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka o prechode dlhov z poručiteľa na jeho dedičov ako právnych nástupcov, a teda aj na právnom základe Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Osobné údaje v rámci tohto účelu spracovania uchovávame po dobu 10 rokov odo dňa zániku zmlúv, vo vzťahu ku ktorým došlo k zmene subjektov zmluvného vzťahu (t.j. k právnemu nástupníctvu) na strane dlžníka z dôvodu smrti dlžníka.

13. Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom mimosúdneho uplatňovania nárokov zo zmluvného vzťahu vrátane vymáhania a správy pohľadávok

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás osobné údaje potrebné pre mimosúdne uplatňovanie našich nárokov, vrátane správy našich pohľadávok, ktoré sú predmetom vymáhania, pričom pod mimosúdnym uplatňovaním nárokov je potrebné rozumieť vymáhanie našich splatných pohľadávok (t.j. ak ste svoj dlh neuhradili v lehote splatnosti) mimo súdneho konania prostredníctvom našich vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom spolupracujúcich partnerov, ktorí voči Vám vystupujú ako naši sprostredkovatelia pri spracovaní osobných údajov. Tieto osobné údaje o Vás spracúvame v súvislosti s tým, že máme s Vami uzatvorený zmluvný vzťah, a teda spracúvanie osobných údajov vykonávame v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Osobné údaje v rámci tohto účelu spracovania uchovávame po dobu, kým z našej strany nedôjde k uplatneniu nášho nároku na súde alebo k postúpeniu pohľadávky, najneskôr však do 3 rokov od splatnosti pohľadávky.

ZOZNAM PRÍJEMCOV V RÁMCI VYŠSIE UVEDENÝCH ÚČELOV

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností. Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby sme poskytli Vaše osobné údaje aj iným osobám.

Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť zákonná povinnosť, Váš súhlas, písomný pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy a oprávnený záujem našej spoločnosti alebo tretej strany.

PRÍJEMCAMI VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV MÔŽU BYŤ PODĽA OKOLNOSTÍ VÁŠHO VZŤAHU S NAŠOU SPOLOČNOSŤOU:

advokátske kancelárie a audítorské spoločnosti,
súdni znalci,
subjekty, ktoré nám poskytujú služby ako Slovenská pošta, kuriér, či prepravné spoločnosti,
sociálna poisťovňa v rozsahu údajov o príjme dotknutej osoby, ktorých výšku následne na základe zákona potvrdzuje
spolupracujúce poisťovne,
osoby, na ktoré sme postúpili naše pohľadávky v súlade so zmluvou a zákonom,
súdy v prípade uplatňovania našich nárokov (t.j. ak poskytujeme súdom Vaše osobné údaje mimo výkonu ich vyšetrovacích právomocí, t.j. mimo toho, ak nás o tieto údaje požiadajú),
notári v prípade uplatňovania našich pohľadávok v dedičskom konaní.
Naša spoločnosť využíva tretie osoby na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v našom mene a na účel a spôsobom nami určený. Na poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; v taktom prípade však zodpovedáme za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb.

ZOZNAM KATEGÓRIÍ NAŠICH SPROSTREDKOVATEĽOV:

finanční agenti, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie
osoby, ktoré pre nás zbierajú Vaše kontaktné osobné údaje na základe Vášho súhlasu a tieto údaje nám následne odovzdávajú
iné subjekty, ktoré spoločnosť Jaroslava Nitranová – Pôžičky Trnava poverila ako sprostredkovateľov z dôvodu, že nám dodávateľským spôsobom poskytujú služby, ktorých súčasťou môže byť spracúvanie osobných údajov (napr. IT služby, archivačné služby, webhostingové služby)
spoločnosti vymáhajúce naše pohľadávky mimo súdneho konania (inkasné spoločnosti)
Upovedomujeme Vás vo vzťahu ku všetkým vyššie uvedeným účelom spracovania Vašich osobných údajov, že v zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu Vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť, resp. sprístupniť Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, resp. orgánom prejednávajúcim priestupky, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Národnej banke Slovenska, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informujeme Vás tiež, že nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Pôžičky Trnava © 2021. Všetky práva vyhradené. Created by VerArt.sk.